අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
මැයි2018
විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන්

විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන්

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

19
මැයි2018

ග්‍රාම සංවර්ධන කාන්තා අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථාන පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා බඳවා ගැනීම

ග්‍රාම සංවර්ධන කාන්ති අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථාන පුහුණු පාඨමාලාවන්...

28
අගෝ2017

Divisional Secretaries meeting

Divisional Secretaries meeting of Galle District was...

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

GN Office Performance Competition 2012 - Gampaha...

Scroll To Top