අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

06
අගෝ2019
ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය

               ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය        ...

03
මැයි2019
හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

        දකුණු පළාත් හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම...

News & Events

06
අගෝ2019
ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය

               ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය        ...

03
මැයි2019
හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

        දකුණු පළාත් හැදුනුම්පත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම...

Scroll To Top