ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

Details of Grama Niladari

 

Division No

Grama Niladhari Division

Name of the Grama Niladhari

Contact No.

96

Kumbalwella South

Mr.R.G.Thilakarathna

DSC02682

077-5377440

 091-4920504

96-A

Mahamodara

Mrs. M.S.Thenuwara

DSC02735

077-3252125

96-B

Galwadugoda

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

076-8458335

96-C

Kaluwella

Mrs. P.P.M.S.A.L. Karunarathna

076-8952654

071-5937180

96-D

Fort

Mr. S.L.Pathmasiri

077-9494443

 

96-E

Richmond Hill

Mr. N.G.Ajith Kumara

DSC02652

071-8073726

071-1978837

96-F

Kandewatta

Mr.G.G.Wickramathilaka

DSC02629

0776562829

96-G

Chinagarden

Mr. S.P.Swarnasiri

 DSC02613

091-2244556

077-5480704

96-H

Minuwangoda

Mr. L.S.Pathmasiri

b dumy

077-9494443

96-I

Osanagoda

Mrs. D.N.Priyadarshani

077-0506868

96-J

Kumbalwella North

Mrs. T.H.IA.I.Priyanthi

DSC02740

071-9495196

97

Kongaha

Miss. M.A.Shirani

DSC02644

0771595191

97-A

Weliwatta

Mr. J.A.D.Dhammika

IMG 1150

0714464900

97-B

Madapathala

Mr. S.L.Nisshanka

b dumy

0771688220

97-C

Pokunawatta

Mr. B.G.Dewakeerthi

DSC02684

0714294178

0718703177

97-D

Dangedara East

Mr. P.B. Sunil

DSC02615

0716455143

98-A

Madawalamulla North

Mrs. M.P.Vithanage (Act.)

 DSC02619

077-7470404

98

Madawalamulla South

Miss. H.A.I.Hansani

IMG 11981

071-2938900

98-B

Bataganvila

Mr.B.M.Theekshana (Act.)

DSC02637

077-7036385

071-0885000

98-C

Sangamittapura

Mr. H.G.Neranja

neranjan

0715375087

98-D

Dangedara West

Mr. P.B.Sunil

DSC02615

0716455143

99

Magalle

Mr. R.H.A.Pushpa kumara

DSC02618

076-1810168

99-A

Thalapitiya

Mr. H.K.Bandula

077-3529516

091-2245382

99-B

Pettigalawatta

Mr. M.A.D. De Silva

DSC02719

077-9089400

99-C

Makuluwa

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

077-1130452

072-4683446

99-D

Dewathura

Mr. S.S.Kirindearachchi

077-3316490

071-8169964

100

Katugoda

Mr. M.A.D. De Silva (Act.)

DSC02719

0716064100

077-9089400

100-A

Dewata

Mr. Amila Pradeep Hewage


071-3370615

101

Maitipe

Mrs. M.P.Vithanage

DSC02619

0777470404

101-A

Deddugoda South

Mr. S.L.Nishshanka (Act.)

b dumy

077-1688220

101-B

Milidduwa

Mr. M.S.M.M. Lafeer Madani

072-2420218

101-C

Deddugoda North

Mr. M.K.N.Sampath

 DSC02576

071-8234020

101-D

Welipatha

Mr. D.L.H.K. Karunarathna

DSC02623

077-3774153

091-4921075

101-E

Maligaspe

Mr. B.M.Theekshan

DSC02637

0710885000

077-7036385

102

Dadella West

Mrs. A.M.H.P.Attanayaka

071-6271706

102-A

Dadella East

Mrs. L.N.N.Athugala

IMG 1179

071-2353515

102-B

Walauwatta

Mr. B.A.Sunil

DSC02756

077-1176852

102-C

Siyambalagahawatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi (Act.)

DSC02654

070-5852340

103

Gintota West

Miss. G.L.D. Chandima

IMG 1191

071-9731744

077-2337062

103-A

Gintota East

Mr. K.G.D Chaminda

DSC02640

071-8302058

091-4931966

105

Welipitimodara

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

0768458335

106

Kurunduwatta

Mr. U.G.Chandrarathna (Act.)

DSC02645

091-2227626

077-7890321

107

Piyadigama

Mr. A.T.K.Panditharathna

DSC02744

072-2662065

107-A

Bope North

Mrs. N.R.Jayasekara

jayasekara

0772890339

108

Ukwattta East

Mrs. B.D.Madushani

DSC02646

0714316734

108-A

Mahahapugala

Mrs. Y.P.Abenarayana

DSC02742

0717245624

108-B

Ukwatta West

Mrs. B.D.Madushani (Act.)

DSC02646

0714316734

119

Bope West

Mr. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

070-5852340

119-A

Bope East

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

130

Eththiligoda south

Mrs. Ruwani Kalansuriya

071-9815906

077-4703937

මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

News & Events

06
Aug2019
The Training Program Office Staff

The Training Program Office Staff

The training program on Customer Hospitality and...

03
May2019
Southern Province Public Service Sports Meets  – 2019

Southern Province Public Service Sports Meets – 2019

Galle District combined women’s Kabadi group won...

Scroll To Top