User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

Details of Grama Niladari

Division No

Grama Niladhari Division

Name of the Grama Niladhari

Contact No.

96

Kumbalwella South

Mr.Y.P.G.Jagath Kumara

DSC02649

0718284947

96-A

Mahamodara

Mrs. M.S.Thenuwara

DSC02735

0773252125

96-B

Galwadugoda

Mr. J.A.D.Dhammika (Act.)

IMG 1150

0714464900

96-C

Kaluwella

Mr.S.P.Swarnasiri

DSC02613

0775480704

96-D

Fort

Mr. M.K.N.Sampath (Act.)

DSC02576

0718234020

96-E

Richmond Hill

Mr. Y.P.G.Jagath Kumara

DSC02649

0718284947

96-F

Kandewatta

Mr.G.G.Wickramathilaka

DSC02629

0776562829

96-G

Chinagarden

Mr. M.K.N. Sampath

 DSC02576

0718234020

96-H

Minuwangoda

Mr. L.S.Pathmasiri

b dumy

0779494443

96-I

Osanagoda

Mrs. M.H.Thenuwara

DSC02735

0773252125

96-J

Kumbalwella North

Mrs. N.G.Ajith Kumara

DSC02652

0711978837

97

Kongaha

Miss. M.A.Shirani

DSC02644

0771595191

97-A

Weliwatta

Mr. J.A.D.Dhammika

IMG 1150

0714464900

97-B

Madapathala

Mr. S.L.Nisshanka

b dumy

0771688220

97-C

Pokunawatta

Mr. B.G.Dewakeerthi

DSC02684

0714294178

0718703177

97-D

Dangedara East

Mr. P.B. Sunil

DSC02615

0716455143

98-A

Madawalamulla North

Mr. M.K.G.J.Chandralal

 DSC02634

0714464976

98

Madawalamulla South

Mr. R.G.Thilakarathna

DSC02682

0775377440

98-B

Bataganvila

Mr. R.G.Thilakarathna

DSC02682

0775377440

98-C

Sangamittapura

Mr. H.G.Neranja

neranjan

0715375087

98-D

Dangedara West

Mr. P.B.Sunil

DSC02615

0716455143

99

Magalle

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

0771130452

99-A

Thalapitiya

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

99-B

Pettigalawatta

Mr. M.A.D. De Silva

DSC02719

0779089400

99-C

Makuluwa

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

0771130452

99-D

Dewathura

Mr. R.H.A.Pushpakumara

DSC02618

0770082595

100

Katugoda

Mrs. L.I.A.Samarajeewa

DSC02754

0712125848

100-A

Dewata

Mr. Pushpakumara

DSC02618

0718360967

101

Maitipe

Mrs. M.P.Vithanage

DSC02619

0777470404

101-A

Deddugoda South

Mr. S.L.Nishshanka

b dumy

0771688220

101-B

Milidduwa

Mrs. T.H.A.I.Priyanthi

DSC02740

0719495196

101-C

Deddugoda North

Mr. B.G.Dewakeerthi

 DSC02684

0718703177

0714294178

101-D

Welipatha

Mr. D.L.H.K. Karunarathna

DSC02823 copy

0773774153

101-E

Maligaspe

Mr. B.M.Theekshan

DSC02637

0710885000

0777036385

102

Dadella West

Mrs. A.M.H.P. Athugala

IMG 1179

0716271706

102-A

Dadella East

Mr. Dileep Chaminda

DSC02640

0718302058

102-B

Walauwatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

0716209765

102-C

Siyambalagahawatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

0716209765

103

Gintota West

Miss. G.L.D. Chandima

IMG 1191

0719731744

0772337062

103-A

Gintota East

Mr. K.G.D Chaminda

IMG 1191

0718302058

105

Welipitimodara

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

0768458335

106

Kurunduwatta

Mr. B.A.Sunil

DSC02756

0771176852

107

Piyadigama

Mr. A.T.K.Panditharathna

DSC02744

0722662065

107-A

Bope North

Mrs. N.R.Jayasekara

jayasekara

0772890339

108

Ukwattta East

Mrs. B.D.Madushani

DSC02646

0714316734

108-A

Mahahapugala

Mrs. Y.P.Abenarayana

DSC02742

0717245624

108-B

Ukwatta West

Mrs. B.D.Madushani (Act.)

DSC02646

0714316734

119

Bope West

Mr. J.A.R.Pathirana

pathirana

0779150370

119-A

Bope East

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

130

Eththiligoda south

Miss. H.A.I.Hansani

IMG 11981

0775622544

0712938900

මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

Scroll To Top