ග්‍රාම නිලධාරි වසම්

Details of Grama Niladari

 

Division No

Grama Niladhari Division

Name of the Grama Niladhari

Contact No.

96

Kumbalwella South

Mr.R.G.Thilakarathna

DSC02682

077-5377440

 091-4920504

96-A

Mahamodara

Mrs. M.S.Thenuwara

DSC02735

077-3252125

96-B

Galwadugoda

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

076-8458335

96-C

Kaluwella

Mrs. P.P.M.S.A.L. Karunarathna

076-8952654

071-5937180

96-D

Fort

Mr. S.L.Pathmasiri

077-9494443

 

96-E

Richmond Hill

Mr. N.G.Ajith Kumara

DSC02652

071-8073726

071-1978837

96-F

Kandewatta

Mr.G.G.Wickramathilaka

DSC02629

0776562829

96-G

Chinagarden

Mr. S.P.Swarnasiri

 DSC02613

091-2244556

077-5480704

96-H

Minuwangoda

Mr. L.S.Pathmasiri

b dumy

077-9494443

96-I

Osanagoda

Mrs. D.N.Priyadarshani

077-0506868

96-J

Kumbalwella North

Mrs. T.H.IA.I.Priyanthi

DSC02740

071-9495196

97

Kongaha

Miss. M.A.Shirani

DSC02644

0771595191

97-A

Weliwatta

Mr. J.A.D.Dhammika

IMG 1150

0714464900

97-B

Madapathala

Mr. S.L.Nisshanka

b dumy

0771688220

97-C

Pokunawatta

Mr. B.G.Dewakeerthi

DSC02684

0714294178

0718703177

97-D

Dangedara East

Mr. P.B. Sunil

DSC02615

0716455143

98-A

Madawalamulla North

Mrs. M.P.Vithanage (Act.)

 DSC02619

077-7470404

98

Madawalamulla South

Miss. H.A.I.Hansani

IMG 11981

071-2938900

98-B

Bataganvila

Mr.B.M.Theekshana (Act.)

DSC02637

077-7036385

071-0885000

98-C

Sangamittapura

Mr. H.G.Neranja

neranjan

0715375087

98-D

Dangedara West

Mr. P.B.Sunil

DSC02615

0716455143

99

Magalle

Mr. R.H.A.Pushpa kumara

DSC02618

076-1810168

99-A

Thalapitiya

Mr. H.K.Bandula

077-3529516

091-2245382

99-B

Pettigalawatta

Mr. M.A.D. De Silva

DSC02719

077-9089400

99-C

Makuluwa

Mr. L. Kalansooriya

b dumy

077-1130452

072-4683446

99-D

Dewathura

Mr. S.S.Kirindearachchi

077-3316490

071-8169964

100

Katugoda

Mr. M.A.D. De Silva (Act.)

DSC02719

0716064100

077-9089400

100-A

Dewata

Mr. Amila Pradeep Hewage


071-3370615

101

Maitipe

Mrs. M.P.Vithanage

DSC02619

0777470404

101-A

Deddugoda South

Mr. S.L.Nishshanka (Act.)

b dumy

077-1688220

101-B

Milidduwa

Mr. M.S.M.M. Lafeer Madani

072-2420218

101-C

Deddugoda North

Mr. M.K.N.Sampath

 DSC02576

071-8234020

101-D

Welipatha

Mr. D.L.H.K. Karunarathna

DSC02623

077-3774153

091-4921075

101-E

Maligaspe

Mr. B.M.Theekshan

DSC02637

0710885000

077-7036385

102

Dadella West

Mrs. A.M.H.P.Attanayaka

071-6271706

102-A

Dadella East

Mrs. L.N.N.Athugala

IMG 1179

071-2353515

102-B

Walauwatta

Mr. B.A.Sunil

DSC02756

077-1176852

102-C

Siyambalagahawatta

Mrs. B.P.I.Krishanthi (Act.)

DSC02654

070-5852340

103

Gintota West

Miss. G.L.D. Chandima

IMG 1191

071-9731744

077-2337062

103-A

Gintota East

Mr. K.G.D Chaminda

DSC02640

071-8302058

091-4931966

105

Welipitimodara

Mr. A.M.A.Indrajith

DSC02823 copy

0768458335

106

Kurunduwatta

Mr. U.G.Chandrarathna (Act.)

DSC02645

091-2227626

077-7890321

107

Piyadigama

Mr. A.T.K.Panditharathna

DSC02744

072-2662065

107-A

Bope North

Mrs. N.R.Jayasekara

jayasekara

0772890339

108

Ukwattta East

Mrs. B.D.Madushani

DSC02646

0714316734

108-A

Mahahapugala

Mrs. Y.P.Abenarayana

DSC02742

0717245624

108-B

Ukwatta West

Mrs. B.D.Madushani (Act.)

DSC02646

0714316734

119

Bope West

Mr. B.P.I.Krishanthi

DSC02654

070-5852340

119-A

Bope East

Mr. U.G.Chandrarathna

DSC02645

0777890321

130

Eththiligoda south

Mrs. Ruwani Kalansuriya

071-9815906

077-4703937

මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

Click here to view details

News & Events

06
Aug2019
Regional Disaster Operation Center

Regional Disaster Operation Center

            Regional Disaster Operation Center     ...

03
May2019
Opening of Southern Provincial office of  Department of Registration of Persons

Opening of Southern Provincial office of Department of Registration of Persons

Opening of Southern Provincial office of Department...

Scroll To Top